Regulamin sklepu internetowego

 

Za pośrednictwem strony doktorstent.pl możliwy jest zakup różnego rodzaju materiałów – m.in.
książek pdf, e-booków, kursów i szkoleń.

Autorem serwisu i podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego jest Ideo Sp. z o.o. z
siedzibą w z siedzibą w Rzeszowie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w
Rzeszowie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000258459, o kapitale zakładowym
250 000 PLN, NIP: 517 017 81 88, REGON: 180140253

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Platforma – platforma funkcjonująca pod adresem internetowym doktorstent.pl
2. Klient – osoba fizyczna dokonująca zakupu Materiału w zakresie niezwiązanym bezpośrednio
ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu
cywilnego),
3. Materiał – treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem
serwisu – m.in. szkolenie, kurs, e-book, konsultacje. Materiał przybiera postać pliku
elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Materiału.
4. Regulamin – niniejszy regulamin,
5. Sprzedawca – Ideo Sp. z o.o. z siedzibą w z siedzibą w Rzeszowie wpisanego do Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem KRS 0000258459, o kapitale zakładowym 250 000 PLN, NIP: 517 017 81 88, REGON:
180140253

§ 2. Zakup Materiału

1. Przed złożeniem zamówienia Klient musi się zapoznać z niniejszym REGULAMINEM.
2. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
3. Klient może dokonać zakupu Materiału poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony
Platformy. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
4. Po dokonaniu wyboru, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Kup Kurs”, w wyniku czego
zostanie przekierowany na stronę zamówienia.
5. Na stronie zamówienia, Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia, a następnie
przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.
6. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327
Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068.
7. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta
zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika
Materiału, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje informacja z potwierdzeniem zakupu.
8. Zakupiony przez Użytkownika Materiał dostępny jest do przeglądania bezpośrednio ze strony
z potwierdzeniem zakupu, o której mowa w ust. 7 powyżej oraz do Użytkownika wysyłana jest
automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na przeglądanie
zakupionego Materiału.

§ 3. Korzystanie z Materiału

1. Materiał stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Klienta.
2. Do współpracy z systemem informatycznym Sprzedawcy po stronie Klienta konieczny jest
dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu
nawiązanie komunikacji ze stroną internetową SKLEPU INTERNETOWEGO. W przypadku
komputera - system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo:
Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o
podobnych parametrach).
3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony
Materiał, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem [email protected]
4. Jeśli charakter Materiału tego wymaga (np. wzór dokumentu prawnego) Użytkownik ma
możliwość jego edycji i dostosowania do własnych potrzeb.
5. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu, Sprzedawca dostarcza
Użytkownikowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika Materiału.
Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z
Materiału, a w szczególności nie udziela Użytkownikowi jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym
zakresie. Użytkownik może zapewnić sobie pomoc Sprzedawcy w tym zakresie w ramach
odrębnego porozumienia ze Sprzedawcą i na warunkach ustalonych indywidualnie ze
Sprzedawcą.

§ 4. Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik będący Klientem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w
terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy,
Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w
drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą
elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik
wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
2. Jeśli w toku zakupu Materiału Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie
mu treści cyfrowej w postaci wybranego Materiału przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

§ 5. Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Materiał wolny od wad.
2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Materiału lub samego procesu
zakupowego opisanego w § 2 Regulaminu.
3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj.
[email protected]
4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot
reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej
reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia
reklamacji bez rozpoznania.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej
reklamacji Administratorowi.

§ 6. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową
o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Materiału na drodze
postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Użytkownik będący Klientem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący
Klientem, ma możliwość:
• zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
• zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
między Użytkownikiem a Sprzedawcą
• skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw Klienta lub
organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona Klientów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej
http://www.uokik.gov.pl.

§ 7. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane poniżej.
Pliki cookies - tzw. „ciasteczka” - stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania
ze stron internetowych Serwisu.
Informujemy, że świadcząc usługi, korzystamy z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do
informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (wykorzystujemy pliki cookies). Korzystanie z tych
technologii przez doktorstent.pl lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług
drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmienione w ustawieniach Państwa
przeglądarki. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące
zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie
Ideo Sp. z o.o. nie zbiera danych osobowych z wykorzystaniem plików cookies, lecz analizuje logi
dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Informacje uzyskane w ten sposób
wykorzystywane są w celach administracyjnych i do badań statystycznych. W trakcie poruszania się
po witrynie mogą być pobierane w sposób bierny (tzn. bez aktywnego dostarczania tych informacji
przez Państwa) pewne anonimowe informacje. Następuje to z użyciem różnych technologii takich, jak
pliki cookie, znaczniki internetowe lub sygnalizatory www. Używana przez Państwa przeglądarka
internetowa automatycznie przekazuje do niniejszej witryny niektóre z takich anonimowych danych,
np. URL witryny internetowej odwiedzanej przez Państwa poprzednio, Państwa adres IP lub wersję
przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez Państwa komputer.
Mechanizmy zapisywania IP, cookies oraz inne podobne technologie zastosowane w naszym serwisie
mają na celu:
• utrzymanie sesji poprzez zapamiętywanie lub informacji o zalogowaniu się; dzięki temu nie
trzeba na każdej podstronie serwisu wpisywać ponownie loginu i hasła;
• rozpoznanie urządzenia użytkownika - aby odpowiednio wyświetlać strony, najlepiej
dostosowane do danego urządzenia;
• podniesienie komfortu użytkowania naszego serwisu.
Mogą Państwo ustawić przeglądarkę w swoim komputerze w taki sposób, aby ostrzegała Państwa,
gdy przesyłany jest plik cookie bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików, przy czym w
tym drugim przypadku niektóre funkcje niniejszej witryny mogą nie działać.

§ 8. Zmiany Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z
dniem ich publikacji na Platformie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję
Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.

 

Unikalny kurs „Życie po zawale, życie ze stentem” to kompleksowa i praktyczna wiedza dla pacjentów oraz ich bliskich. Program porusza wiele aspektów związanych z chorobą wieńcową oraz bazuje na doświadczeniu tysięcy chorych osób.

Kontakt