Renta i odszkodowanie po zawale serca. Kiedy się należy? Ile wynosi?

renta i odszkodowanie po zawale

Zawał serca to poważna choroba, której następstwem mogą być równie poważne konsekwencje.  Nie jest to jednak regułą i sporo chorych po krótszym lub dłuższym okresie rekonwalescencji wraca do przerwanej wskutek zawału aktywności zawodowej. Zależy to od wielu czynników, m.in. od wieku pacjenta, rozległości zawału, obecności chorób współistniejących oraz ewentualnych pozawałowych powikłań. Z tego też względu po przejściu zawału możesz ubiegać się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o rentę. Jeśli do zdarzenia doszło w pracy, w niektórych okolicznościach może Ci przysługiwać jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy. Jakie warunki należy spełnić, by uzyskać te świadczenia?

Czy po zawale serca należy się renta?

Moją odpowiedź na to pytanie zacznę od zwrotu, że… to zależy. I wcale nie jest to żadna zasłona dymna będąca próbą uniknięcia udzielenia Wam jednoznacznej informacji. Chodzi bowiem o to, że samo rozpoznanie zawału serca nie uprawnia z tzw. urzędu do otrzymania prawa do renty. Stanie się tak jedynie wówczas, gdy zostaną spełnione wszystkie spośród ściśle sprecyzowanych warunków. Po zawale serca renta będzie przyznana osobie, która:

 • Zostanie uznana przez lekarza orzecznika ZUS za niezdolną do pracy. Renta po zawale serca przyznawana jest bowiem z tytułu niezdolności do pracy wynikającej ze złego stanu zdrowia, nie zaś z uwagi na sam fakt choroby. Lekarz orzecznik ZUS musi więc stwierdzić, że skutkiem zawału, który macie za sobą, jest brak zdolności do wykonywania pracy zarobkowej. Termin badania zostanie Wam przekazany po złożeniu przez Was wniosku o przyznanie renty. Odbędzie się ono w siedzibie orzecznika lub – jeśli Wasz stan zdrowia na takie rozwiązanie nie pozwala – w Waszym miejscu zamieszkania. Podczas badania lekarz zapozna się z dostarczoną przez Was dokumentacją i oceni, czy przebyty zawał przeszkadza ubiegającej się o rentę osobie w wykonywaniu pracy zawodowej. Orzecznik stwierdzając Waszą niezdolność do pracy określi także jej stopień i to od tego zależeć będzie wysokość renty po zawale serca, o czym więcej przeczytacie w dalszej części artykułu;

 

 • Będzie posiadała wymagany w stosunku do wieku staż ubezpieczeniowy (okresy składkowe i nieskładkowe w części nieprzekraczającej 1/3 udokumentowanych okresów składkowych). Jeśli ukończyliście 30. rok życia, minimalny staż będzie wynosił 5 lat. Dodatkowo staż ten musi przypadać na okres ostatnich 10 lat przed złożeniem przez Was wniosku o rentę;

 

 • Wykaże, że niezdolność do pracy, a więc w tym przypadku zawał, miała miejsce w wymienionych w przepisach okresach składkowych (zatrudnienia, ubezpieczenia), nieskładkowych (pobieranie zasiłku opiekuńczego, chorobowego czy też świadczenia rehabilitacyjnego), lub nie później niż 18 miesięcy od zakończenia wymienionych wyżej okresów składkowych i nieskładkowych. Chodzi tu o Wasze zatrudnienie na umowę o pracę; prowadzenie przez Was działalności, jeżeli opłaciliście składkę ubezpieczeniową; pracę na umowę zlecenie lub umowę agencyjną, w przypadku, gdy opłaciliście składkę ubezpieczeniową; pobieranie zasiłku chorobowego; służbę wojskową lub też pobieranie zasiłku dla osób bezrobotnych. Podsumowując: abyście otrzymali rentę, Wasza niezdolność do pracy musi powstać w którymś spośród tych okresów.

renta po zawale

Wysokość renty po zawale serca

Wysokość renty po zawale serca zależeć będzie od tego, czy będzie ona przyznana z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czy też z tytułu częściowej niezdolności do pracy. I tak renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy wynosi:

 • 24% tzw. kwoty bazowej, wynoszącej 100% przeciętnego wynagrodzenia, które pomniejszone jest o potrącone składki na ubezpieczenia społeczne w poprzednim roku kalendarzowym;
 • po 1,3% podstawy jej wymiaru za każdy rok należący do okresów składkowych;
 • po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok należący do okresów nieskładkowych;
 • po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok należący do okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych, które przypadają od dnia zgłoszenia wniosku o rentę aż do dnia, w którym rencista ukończyłby 60. rok życia.

Kwota bazowa obowiązująca od 1 marca 2022 r. wynosi 4944,79 zł.

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 75% renty z tytułu całkowite niezdolności do pracy.

Jak długo trzeba chorować, aby otrzymać rentę?

Niektórzy z Was być może zastanawiają się też nad tym, jak długo trzeba chorować, aby mieć podstawy do ubiegania się o rentę. Nie istnieje żaden tego typu wymóg, nie jest bowiem istotne to, jak długo chorujecie, ale to, iż w momencie starania się o rentę jesteście niezdolni do pracy zawodowej. Reasumując, z jednej strony do otrzymania renty nie wystarczy sam fakt choroby, w tym wypadku zawału serca, z drugiej – nie ma na to wpływu również długość chorowania. Dla lekarza orzecznika istotne jest wykazanie całkowitej bądź też częściowej niezdolności do pracy.

Renta po operacji zastawki serca, stenty a renta

Podobnie jak sam fakt przejścia zawału, tak i poddanie się operacji zastawki serca czy zabiegowi stentowania samo z siebie nie uprawnia do pobierania renty. Tak że operacja zastawki serca lub zabieg stentowania tętnicy może, acz nie musi wiązać się z późniejszym przejściem na rentę. Średni okres, po którym chorzy mający za sobą operację zastawki serca wracają do pracy to sześć miesięcy, ale zdarzają się nawet powroty po trzech miesiącach. Podobnie przedstawia się powrót to pracy po stentach. Rzecz jasna zdarzają się też przypadki, że chory nie powinien w takiej sytuacji wracać do pracy, ale fakt ten weryfikowany jest przez lekarza orzecznika ZUS.

Odszkodowania po zawale serca

W niektórych sytuacjach można starać też o odszkodowanie za zawał serca. Mowa tu o jednorazowym odszkodowaniu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS wypłaci Wam je jednak tylko wówczas, gdy zawał mięśnia sercowego uznany zostanie za wypadek przy pracy. Stanie się tak np. wtedy, gdy udowodnicie, iż był on wynikiem wysokiej temperatury, przemęczenia podczas wykonywania obowiązków lub nadmiernego stresu.

Co za tym idzie, nie każdy zawał serca w pracy będzie z automatu uznany za wypadek przy pracy, a tylko w takiej sytuacji przysługiwać Wam będzie odszkodowanie. Ba, większość spośród nich za taki uznana nie zostanie, jest to bowiem możliwe jedynie w ściśle określonych okolicznościach i tylko wtedy, gdy spełnione zostaną wszystkie cztery warunki, a są to kolejno:

 • nagłość zdarzenia;
 • przyczyna zewnętrzna;
 • związek z pracą;

Wystarczy więc, że jeden z nich spełniony nie zostanie i wtedy odszkodowanie nie będzie Wam przysługiwać. Jeśli do zawału mięśnia sercowego doszło w wyniku silnego wzburzenia emocjonalnego lub przemęczenia, są szanse na uznanie tego zdarzenia za wypadek przy pracy, choć będzie to najprawdopodobniej wymagało potwierdzenia przez biegłych lekarzy sądowych.

Zawał w pracy – jakie procedury?

W pierwszej kolejności powinniście zgłosić ten fakt swojemu pracodawcy. Trzeba go poinformować, że do zawału doszło w pracy i wykazać związek przyczynowo-skutkowy z wykonywanymi służbowymi obowiązkami. Wtedy Wasz pracodawca ma obowiązek powołania zespołu powypadkowego. Zespół ten będzie musiał zbadać zaistniałą sytuację i ustalić okoliczności wypadku. Następnie sporządzi on obowiązkową dokumentację powypadkową, którą będzie musiał wydać poszkodowanemu, a więc Wam, najpóźniej dwa tygodnie od dnia zgłoszenia zawału u pracodawcy.

Jeżeli zespół powypadkowy nie dopatrzy się w zaistniałym wydarzeniu wymaganego ciągu przyczynowo-skutkowego i w przygotowanej przez siebie dokumentacji nie uzna go za wypadek przy pracy, na podstawie takiego zapisu możecie odwołać się do Sądu Pracy i wnieść pozew o ustalenie, iż zdarzenie to było wypadkiem przy pracy – czyli, że zawał serca miał związek z wykonywanymi obowiązkami służbowymi oraz że zostały spełnione ustawowe przesłanki takiego wypadku. Sąd po szczegółowym zaznajomieniu się z okolicznościami wypadku, zapoznaniu się z opinią lekarzy i po przeprowadzeniu wnikliwego postępowania rozstrzygnie sprawę.

Odszkodowania po zawale serca

Wielu spośród Was ubezpieczonych jest w towarzystwach ubezpieczeniowych. Wykupienie polisy na życie u większości ubezpieczycieli daje gwarancję wypłaty świadczenia z tytułu niezdolności do pracy lub trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wypłata odszkodowania za zawał serca możliwa będzie, jeśli spełnione zostaną przez Was warunki określone w Waszej umowie z ubezpieczycielem. W niektórych sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania, każda umowa polisy zawiera bowiem wykaz tzw. wyłączeń odpowiedzialności. Mowa tu np. o: braku opłacania składek w terminie, nieprzestrzeganiu wskazań lekarskich, wystąpienie zawału serca wskutek wcześniej zdiagnozowanych schorzeń przewlekłych lub wad wrodzonych, uprawianiu niebezpiecznych sportów lub aktywności fizycznych, zawale serca po spożyciu alkoholu, pod wpływem narkotyków lub substancji psychotropowych, zawale serca podczas popełniania przestępstwa, samookaleczeniu się lub usiłowaniu popełnienia samobójstwa, skutkującym zawałem serca, zawale serca po poddaniu się eksperymentowi medycznemu itp.

Ile PZU płaci za zawał serca?

PZU oferuje dodatkowe ubezpieczenie do ubezpieczeń indywidualnie kontynuowanych, stanowiące wsparcie w razie zawału serca albo udaru mózgu. Taki rodzaj ubezpieczenia możecie zawrzeć, jeśli posiadacie indywidualne kontynuowane ubezpieczenie na życie i macie do 70 lat (włącznie). W jego ramach PZU zapewni Wam wsparcie finansowe, które możecie przeznaczyć np. na dodatkową, niefinansowaną przez NFZ, rehabilitację. Dostępne są trzy warianty takiego ubezpieczenia, różniące się wysokością wypłaty, którą będziecie mogli otrzymać w przypadku zachorowania, mowa tu kolejno o:

 • 4000 zł,
 • 5000 zł,
 • 6000 zł.

Istnieje również odszkodowanie za zabieg operacyjny. Wysokość wypłaty odszkodowania zależna będzie od kwoty, na którą jesteście ubezpieczeni, a więc od sumy ubezpieczenia. W PZU wysokość tej sumy wynosić może od 15 000 zł do 100 000 zł.

Jeśli chodzi o odszkodowanie za zabieg operacyjny, to PZU może wypłacić kolejno:

 • za operację chirurgiczną I klasy – 100% sumy ubezpieczenia,
 • za operację chirurgiczną II klasy – 50% sumy ubezpieczenia,
 • za operację chirurgiczną III klasy – 30% sumy ubezpieczenia,
 • za operację chirurgiczną IV klasy – 10% sumy ubezpieczenia,
 • za operację chirurgiczną V klasy – 5% sumy ubezpieczenia.

 

Inne artykuły o tej tematyce:

Czego nie wolno po zawale serca?

Jakie ćwiczenia wykonywać po zawale serca? Najlepsze przykładowe ćwiczenia

Rehabilitacja po zawale – modele, etapy, wskazania

Rafał Sztembis

Jestem lekarzem i psychologiem; pracuję jako lekarz od 2004 roku, praktycznie od początku swojej pracy związany byłem z kardiologią. Przez wiele lat pracowałem w jednym ze szpitali klinicznych w Polsce.

Komentarze

Komentarze

Unikalny kurs „Życie po zawale, życie ze stentem” to kompleksowa i praktyczna wiedza dla pacjentów oraz ich bliskich. Program porusza wiele aspektów związanych z chorobą wieńcową oraz bazuje na doświadczeniu tysięcy chorych osób.

Kontakt